Wymogi formalne przed przystąpieniem do budowy

Prawo budowlane jednoznacznie definiuje rodzaje i zakresy robót wymagających uzyskania szczegółowych opinii, zatwierdzeń i zezwoleń. Niektóre z zamierzeń budowlanych wykonamy jedynie na podstawie zgłoszenia (tzw. zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę), pozostałe wymagają administracyjnego zezwolenia.
Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Przede wszystkim musimy rozpocząć działania budowlane od wykonania projektu. Projekt budowlany musi być wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, w specjalności adekwatnej do przedmiotu działań objętych projektem. Np. projektując przyłącze gazowe, projektant zobowiązany jest posiadać uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Drugą, równie istotną sprawą, o której często, jako inwestorzy zapominamy, jest zwrócenie uwagi, czy projektant jest wpisany na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz czy jego członkostwo jest regularnie opłacane.
Jeżeli uzyskaliśmy projekt budowlany, to następnym krokiem będzie złożenie go wraz z wnioskiem do wydziału architektury w naszym urzędzie. Urzędnik sprawdzi dokumentację pod kątem wymogów formalnych i stwierdzi ewentualne braki (kontynuując przykład instalacji gazowej – musimy posiadać dodatkowo protokół – opinię kominiarską). Jeżeli wszystko jest w porządku, pozostaje nam czekać na wydanie decyzji, zawierającej podstawę prawną, na bazie której nasz projekt zostanie zatwierdzony i udzielone nam będzie pozwolenie na budowę. Dokument taki obarczony jest terminem ważności i najczęściej wynosi on dwa lata.To, że dysponujemy pozwoleniem nie oznacza wcale, że od razu możemy przystąpić do robót. Potrzebne jest spełnienie kolejnych warunków, które są w uzyskanej decyzji wyszczególnione.
Gdy uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, zwróćmy szczególną uwagę jakimi dodatkowymi obowiązkami nas się obarcza. Przyjrzyjmy się szczególnym warunkom zabezpieczenia terenu budowy i stosujmy się do nich literalnie, tzn. że przestrzegamy wszystkich wypisanych punktów, np. dotyczącego sporządzenia przez inwestora planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czy poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich. Zgłośmy przewidywany termin rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Budowlanego. Znajdźmy również osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych i będzie prowadziła dziennik budowy. Jest to ważne, bo kompletną dokumentację powykonawczą wraz z kopiami wszystkich decyzji składamy na koniec do Inspektoratu Budowlanego.

Dodaj komentarz